รับตรง59 ผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 ผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 กันยายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กิจกรรมบำบัด
  • รังสีเทคนิค
  • กายภาพบำบัด
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี/เคมีอุตสาหกรรม/ชีวเคมี และเคมีเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา/จุลชีววิทยา/สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา/อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์/สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • พืชไร่/พืชสวน/สัตวศาสตร์/กีฏวิทยา/โรคพืช
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการบรรจุ/วิศวกรรมกระบวนการอาหาร/เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเหมืองแร่
  • วิศวกรรมเครื่องกล-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย-หลักสูตรสองภาษา
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์
  • พลศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ธุรกิจศึกษา
  • ประถมศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ-ภาคพิเศษ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์-ปริญญาตรีควบปริญญาโท/สองภาษา
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สังคมศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์
  • การเมืองและการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
  • ศิลปะภาพพิมพ์
  • จิตรกรรม
  • ประติมากรรม
  • สหศาสตร์ศิลป
  • ศิลปะไทย
  • การออกแบบ
  • ศิลปะการถ่ายภาพ
  • สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
  • ศิลปะการดนตรีและการแสดง
 • วิทยาลัย สื่อ และเทคโนโลยี
  • แอนิเมชั่น
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ประวัติศาสตร
  • บ้านและชุมชน
  • สารสนเทศศึกษา
  • ปรัชญา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลงานทางด้านกีฬาในระดับชาติในชนิดกีฬาที่ได้ระบุไว้ ดังนี้
  • กรีฑา ว่ายน้ำ กอล์ฟ ดาบสากล เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ยิงปืน ยูโด ขี่ม้า ครอสเวิร์ด หมากกระดาน หมากล้อม บริดจ์ ยิงธนู ยกน้ำหนัก มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย
 • มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาในระดับชาติโดยพิจารณาผลงานย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
 • (หร้่ 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: