โครงการรับตรง สาขาอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ 2556

โครงการรับตรง สาขาอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ 2556

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • อินเดียศึกษา

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษษตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีผลการสอบความรู็ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
  • IELTS (Academic) ระดับ 4.0 ขึ้นไป หรือ
  • TOEFL: CBT (computer-based test) 97 คะแนนขึ้นไป, PBT (paper-based test) 400 คะแนนขึ้นไป, IBT (internet-based test) 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • TU-GET 400 คะแนนขึ้นไป

จำนวนรับ

 • ประมาณ 80 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2556
 • สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2556

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ