รับตรง59 12 โครงการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559

รับตรง59 12 โครงการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 12 โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559

 1. โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
 2. โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”
 3. โครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7”
 4. โครงการความร่วมมือ “องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น”
 5. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
 6. โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 7. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 8. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 9. โครงการผู้พิการ
 10. โครงการนักกีฬา
 11. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
 12. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • กลุ่มที่ 1
  • 13 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2558
  • สอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย
 • กลุ่มที่ 2
  • 11 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2559
  • ยื่นผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ

โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (กลุ่มที่ 1)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ
    • การออกแบบสื่อสาร
    • ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง
    • ศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง
    • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย
    • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล
    • ดุริยางคศาสตร์สากล
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • ดนตรีศึกษา
    • ศิลปศึกษา
    • นาฏศิลป์
   • (หน้า 3)
 • คุณสมบัติ
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษหรือ โดดเด่นด้านศิลปกรรมในสาขาต่างๆ
  • มีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัครตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขต ภูมิภาค ประเทศ นานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในศิลปกรรมสาขาต่างๆ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 3)

โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (กลุ่มที่ 2)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • เคมี
    • ชีววิทยา
    • ฟิสิกส์
    • อัญมณีและเครื่องประดับ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • เคมี
    • ชีววิทยา
    • ฟิสิกส์
   • (หน้า 4)
 • คุณสมบัติ
  • ผ่านโครงการค่าย สอวน. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาอย่างน้อย 1 ค่าย
  • หรือ ได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขันในระดับชาติ หรือนานาชาติ ในหัวข้อที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 4)

โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย” (กลุ่มที่ 1)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ
    • การออกแบบสื่อสาร
    • ดุริยางคศาสตร์สากล
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • ดนตรีศึกษา
    • ศิลปศึกษา
    • นาฏศิลป์
   • (หน้า 6)
 • คุณสมบัติ
  • ศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล โรงเรียนบ้านทับวัง โรงเรียนชิตใจชื่น
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 6)

โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย” (กลุ่มที่ 2)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
   • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
    • ทันตแพทยศาสตร์
   • (หน้า 7)
  • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
    • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
    • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-หลักสูตรสองภาษา
   • (หน้า 7)
  • คณะพลศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
    • สาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน
    • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
    • สาธารณสุขศาสตร์-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ผู้นำนันทนาการ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • สุขศึกษา
    • พลศึกษา
    • สุขศึกษาและพลศึกษา
   • (หน้า 7)
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
   • (หน้า 7)
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • จิตวิทยา
   • (หน้า 8)
  • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
   • (หน้า 8)
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • เคมี
    • ชีววิทยา
    • ฟิสิกส์
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • เคมี
    • ชีววิทยา
    • ฟิสิกส์
   • (หน้า 9)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • วิศวกรรมเคมี
    • วิศวกรรมเครื่องกล
    • วิศวกรรมไฟฟ้า
    • วิศวกรรมโยธา
    • วิศวกรรมอุตสาหการ
    • วิศวกรรมชีวการแพทย์
    • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    • วิศวกรรมโลจิสติกส์-หลักสูตรสองภาษา
   • (หน้า 10)
  • คณะสหเวชศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • กายภาพบำบัด
    • การส่งเสริมสุขภาพ
   • (หน้า 10)
  • คณะสังคมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การพัฒนาชุมชนเมือง
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • สังคมศึกษา
   • (หน้า 10)
  • วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรสองภาษา
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • นวัตกรรมการสื่อสาร
   • (หน้า 11)
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-หลักสูตรนานาชาติ
   • (หน้า 11)
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการภูมิสังคม
    • การจัดการภูมิวัฒนธรรม
   • (หน้า 11)
  • สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต-ภาษาไทย
   • (หน้า 12)
 • คุณสมบัติ
  • ศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล โรงเรียนบ้านทับวัง โรงเรียนชิตใจชื่น
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 7)

โครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7” (กลุ่มที่ 1)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • ทัศนศิลป์
    • ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง
    • ศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง
    • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย
    • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล
    • ดุริยางคศาสตร์สากล
    • การออกแบบสื่อสาร
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • ดนตรีศึกษา
    • ศิลปศึกษา
    • นาฏศิลป์
   • (หน้า 13)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 13)

โครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7” (กลุ่มที่ 2)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
   • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
    • ทันตแพทยศาสตร์
   • (หน้า 14)
  • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
    • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
    • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-หลักสูตรสองภาษา
   • (หน้า 14)
  • คณะพลศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
    • สาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน
    • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
    • สาธารณสุขศาสตร์-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ผู้นำนันทนาการ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • สุขศึกษา
    • พลศึกษา
    • สุขศึกษาและพลศึกษา
   • (หน้า 14)
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
   • (หน้า 15)
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • จิตวิทยา
   • (หน้า 15)
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • เคมี
    • จุลชีววิทยา
    • ชีววิทยา
    • ฟิสิกส์
    • อัญมณีและเครื่องประดับ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • ฟิสิกส์
   • (หน้า 15)
  • คณะสหเวชศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • กายภาพบำบัด
    • การส่งเสริมสุขภาพ
   • (หน้า 16)
  • คณะสังคมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การพัฒนาชุมชนเมือง
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    • ธุรกิจเพื่อสังคม
   • (หน้า 16)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • วิศวกรรมเคมี
    • วิศวกรรมเครื่องกล
    • วิศวกรรมไฟฟ้า
    • วิศวกรรมโยธา
    • วิศวกรรมอุตสาหการ
    • วิศวกรรมชีวการแพทย์
    • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    • วิศวกรรมโลจิสติกส์-หลักสูตรสองภาษา
   • (หน้า 16)
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-หลักสูตรนานาชาติ
   • (หน้า 17)
  • สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต-ภาษาไทย
   • (หน้า 17)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 14)

โครงการความร่วมมือ “องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น” (กลุ่ม 2)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
    • พยาบาลศาสตร์
   • (หน้า 18)
 • คุณสมบัติ
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ได้รับการอนุมัติ และสนับสนุนทุนการศึกษาและจ้างงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • (หน้า 18)

โครงการความร่วมมือ “องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น” (กลุ่ม 2)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะพลศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
    • สาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ผู้นำนันทนาการ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • สุขศึกษา
    • พลศึกษา
    • สุขศึกษาและพลศึกษา
   • (หน้า 19)
 • คุณสมบัติ
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอองครักษ์ และอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 19)

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม 2)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • คณิตศาสตร์
    • สถิติ
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • เคมี
    • จุลชีววิทยา
    • ชีววิทยา
    • ฟิสิกส์
    • คหกรรมศาสตร์
    • อัญมณีและเครื่องประดับ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • คณิตศาสตร์
    • เคมี
    • ชีววิทยา
    • ฟิสิกส์
   • (หน้า 20)
 • คุณสมบัติ
  • ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน ที่อยู่ในโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
   • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
   • โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพ
   • โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพ
   • โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ
   • โรงเรียนวัดปทุมวนาราม กรุงเทพ
   • โรงเรียนชลประทานวิทยา นนทบุรี
   • โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
   • โรงเรียนปิยชาติพัฒนา นครนายก
   • โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร นครนายก
   • โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 20)

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม 2)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    • วิศวกรรมชีวการแพทย์
   • (หน้า 22)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นปวช.3 สาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • (หน้า 22)

โครงการเด็กดีมีที่เรียน (กลุ่ม 2)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
    • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
    • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-หลักสูตรสองภาษา
   • (หน้า 23)
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • จิตวิทยา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ภาษาอังกฤษ
   • (หน้า 23)
  • คณะสังคมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การพัฒนาชุมชนเมือง
   • (หน้า 23)
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการภูมิสังคม
    • การจัดการภูมิวัฒนธรรม
   • (หน้า 24)
  • สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต-ภาษาไทย
   • (หน้า 24)

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (กลุ่ม 2)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสบัณฑิต
    • พยาบาลศาสตร์
   • (หน้า 25)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • และ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • (หน้า 25)

โครงการผู้พิการ (กลุ่ม 1)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • จิตวิทยา
   • (หน้า 26)
  • คณะสังคมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การพัฒนาชุมชนเมือง
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    • ธุรกิจระหว่างประเทศ
   • (หน้า 26)
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรสองภาษา
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • นวัตกรรมการสื่อสาร
   • (หน้า 26)
 • คุณสมบัติ
  • เป็นบุคคลผู้มีความพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • ไม่ใช้คะแนนสอบ หรือสอบข้อเขียนใดๆ
  • (หน้า 26)

โครงการนักกีฬา (กลุ่ม 1)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะพลศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
    • สาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน
    • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
    • สาธารณสุขศาสตร์-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ผู้นำนันทนาการ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • สุขศึกษา
    • พลศึกษา
    • สุขศึกษาและพลศึกษา
   • (หน้า 27)
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • จิตวิทยา
   • (หน้า 27)
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง
    • ศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง
    • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย
    • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • นาฏศิลป์
   • (หน้า 28)
  • คณะสหเวชศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • กายภาพบำบัด
   • (หน้า 28)
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรสองภาษา
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • นวัตกรรมการสื่อสาร
   • (หน้า 28)
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
    • การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
   • (หน้า 28)
 • คุณสมบัติ
  • เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถระดับทีมชาติ หรือมีความสามารถระดับเยาวชนทีมชาติ หรือได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือกีฬาระดับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 27)

โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย (กลุ่ม 1)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการภูมิสังคม
    • การจัดการภูมิวัฒนธรรม
   • (หน้า 29)
 • คุณสมบัติ
  • ผู้สมัครสาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระแก้ว หรือจังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด
  • ผู้สมัครสาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก หรือจังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเภทพม่า ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • (หน้า 29)

โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล (กลุ่ม 1, หลักสูตร 2 ภาษา)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรสองภาษา
    • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
   • (หน้า 30)
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรสองภาษา
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
    • นวัตกรรมการสื่อสาร
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
   • (หน้า 30)
 • คุณสมบัติ
  • ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย หรือโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนสองภาษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ และต้องสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • หากมีผลการสอบ SAT, TOEFL, IELTS, CU-TEP ตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับพิจารณายกเว้นการสอบ
  • (หน้า 30)

โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล (กลุ่ม 1, หลักสูตรนานาชาติ)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
    • ภาษาเพื่ออาชีพ
   • (หน้า 31)
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน-หลักสูตรนานาชาติ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
   • (หน้า 31)
 • คุณสมบัติ
  • ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนสองภาษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • หากมีผลการสอบ SAT, TOEFL, IELTS, CU-TEP ตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับพิจารณายกเว้นการสอบ
  • (หน้า 31)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: