โครงการรับตรง แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (รอบ 3) 2556

โครงการรับตรง แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (รอบ 3) 2556

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กำหนดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2556 ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ระบบรับตรง รอบ 3

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 23 เมษายน 2556

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่ผ่านการสอบวิชาเฉพาะ (กสพท.) และคะแนนสอน 7 วิชาสามัญ (สทศ.) ตามหลักเกณฑ์ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โดยผลการสอบ 7 วิชาสามัญ คะแนนแต่ละกลุ่มสาระวิชา ต้องเท่ากับหรือมากกว่า 30 %
 • ผลคะแนนรวมวิชาเฉพาะ (กสพท.) และผลการสอบ 7 วิชาสามัญ (สทศ.) ไม่ต่ำกว่า 58.0000
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และยืนยันเข้าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์สถาบันต่างๆ ในรอบ 1 และรอบ 2 เรียบร้อย รวมทั้งผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก รอบ 1 และรอบ 2 หรือผู้ที่เคยสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าไม่มีสิทธิ์สมัคร
 • ผลการสอบ O-NET ตามหลักเกณฑ์ของ กสพท. (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 คะแนนรวมต้องเท่ากับหรือมากกว่า 60 %)
 • อายุไม่เกิน 20 ปี (เกิดตั้งแต่ปี 2536)
 • บิดา มารดาผู้ให้กำเนิด เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย) หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 • ผู้ที่เป็นเพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม และมีความขยายของหน้าอก เมื่อหายใจเข้าไม่ต่ำกว่า 78 เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่ต่ำกว่า 75 เซนติเมตร
 • ผู้ที่เป็นเพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม

จำนวนรับ

 • 4 นาย (ชาย 3 นาย, หญิง 1 นาย)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ