รับตรง59 วิศวะ/สถาปัตย์/รัฐศาสตร์/อักษร-แบบปกติ จุฬา 2559

รับตรง59 วิศวะ/สถาปัตย์/รัฐศาสตร์/อักษร-แบบปกติ จุฬา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 11 มีนาคม 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์ 610 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 25 คน
  • วิศวกรรมทรัพยากรธรณี 30 คน
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 คน
  • วิศวกรรมสำรวจ 30 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 90 คน
  • (หน้า 2)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม 50 คน
  • ภูมิสถาปัตยกรรม 30 คน
  • สถาปัตยกรรมภายใน 20 คน
  • สถาปัตยกรรมผังเมือง 10 คน
  • (หน้า 3)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง 20 คน
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 20 คน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 20 คน
  • รัฐประศาสนศาสตร์ 20 คน
  • (หน้า 3)
 • คณะอักษรศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 10 คน
  • อักษรศาสตร์ 250 คน
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 3 ครั้งที่ 1/2559
  • (หน้า 11, 13)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการสอบ PAT 4 ครั้งที่ 1/2559
  • มีผลการสอบ วิชาสามัญ อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์
  • (หน้า 11, 13)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 หรือ PAT 7 ทุกภาษา ครั้งที่ 1/2559
  • (หน้า 12, 14)
 • คณะอักษรศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการสอบ PAT 1 หรือ PAT 7 ทุกภษา ครั้งที่ 1/2559
  • มีผลการสอบ วิชาสามัญ ไทย อังกฤษ สังคม
  • (หน้า 12, 16)

จำนวนรับ

 • รวม 1,275 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์