รับตรง59 โควตาความสามารถพิเศษและผู้พิการ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 2559

รับตรง59 โควตาความสามารถพิเศษและผู้พิการ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาผู้มีความสามารถพิเศษและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2559

 1. ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 2. ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี-ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย/ดนตรีสากล
 3. ความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์
 4. ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะและหัตถกรรม
 5. ความบกพร่องทางร่างกาย

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
   • คอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • การศึกษาปฐมวัย
   • สังคมศึกษา
   • ชีววิทยา
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
   • พลศึกษา
   • เกษตรศาสตร์
   • ภาษาจีน
   • ภาษาเกาหลี
   • นาฏศิลป์
   • การประถมศึกษา
  • (หน้า 8)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีไทย
   • ดนตรีสากล
   • สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • การท่องเที่ยว
   • การพัฒนาชุมชน
   • การจัดการวัฒนธรรม
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ศิลปกรรม
   • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 9)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • อาหารและโภชนการ
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ชีววิทยา
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการธุรกิจบริการ
   • การตลาด
   • การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
  • (หน้า 11)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
  • (หน้า 13)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ-นานาชาติ
   • ภาษาจีนธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือปวส.
 • ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ ต้องมีความสามารถพิเศษทางด้านที่สมัครอย่างดีเยี่ยม และมีผลงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภาค ประเทศ หรือต่างประเทศ โดยมีเอกสารรับรอง
 • ประเภทความบกพร่องทางร่างกาย ต้องเป็นผู้มีความบกพร่องทางร่างกายปรากฏชัดเจนแก่บุคคลทั่วไป
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: