โครงการรับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 2 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2556

โครงการรับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 2 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2556

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรการศึกษา 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 27 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2556

คุณสมบัติ

  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการอบรม
  • มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง

จำนวนรับ

  • รุ่นละ 40 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์