TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง59 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 19 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีภูมิลำเนาและโรงเรียนที่ตั้งอยู่ 10 จังหวัด ต่อไปนี้ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี อำนาจเจริญ หนองคาย หนองบัวลำภู
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา ผู้ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับ 16 จังหวัดข้างต้น
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • โรงพยาบาลขอนแก่น 24 คน
 • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 16 คน
 • โรงพยาบาลอุดรธานี 16 คน
 • โรงพยาบาลมหาสารคาม 16 คน
 • รวม 72 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7