รับตรง59 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

รับตรง59 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 6, 16, 70)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
   • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • (หน้า 6, 18, 70)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กายภาพบำบัด
   • การส่งเสริมสุขภาพ
  • (หน้า 6, 20, 70)
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 7, 22, 70)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สถิติ
   • เคมี
   • จุลชีววิทยา
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • คหกรรมศาสตร์
   • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • (หน้า 7, 23, 70)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 8, 34, 71)
 • คณะพลศึกษา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   • สาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • สาธารณสุขศาสตร์-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ผู้นำนันทนาการ
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • พลศึกษา
   • สุขศึกษา
   • สุขศึกษาและพลศึกษา
  • (หน้า 8, 35, 71)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ปรัชญาและศาสนา
   • ภาษาเพื่ออาชีพ-หลักสูตรนานาชาติ
   • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
   • สารสนเทศศึกษา
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • ภาษาตะวันออก-ภาษาเกาหลี
   • ภาษาตะวันออก-ภาษาจีน
   • ภาษาตะวันออก-ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาตะวันออก-ภาษาเขมร
   • ภาษาตะวันออก-ภาษาเวียดนาม
   • ภาษาไทย
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • ภาษาไทย
  • (หน้า 9, 39, 72)
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  • (หน้า 9, 49, 73)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์
   • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 9, 50, 73)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • ประถมศึกษา
   • การศึกษาปฐมวัย
   • สาขาอื่นๆจะอยู่ในคณะต่างๆ
  • (หน้า 10, 55, 73)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ประวัติศาสตร์
   • การพัฒนาชุมชนเมือง
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การเมืองการปกครอง
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • การเงิน
   • การตลาด
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
   • ธุรกิจเพื่อสังคม
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • สังคมศึกษา
  • (หน้า 10, 56, 74)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
   • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
   • นวัตกรรมการสื่อสาร
   • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
  • (หน้า 11, 63, 76)
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 11, 66, 76)
 • สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 11, 67, 77)

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2559 และ/หรือมีผลการสอบวิชาสามัญ
 • (หน้า 79)
 • (ค่าเทอม หน้า 82)

จำนวนรับ

 • รวม 2,346 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ/สอบความถนัดเฉพาะสาขา
 • (หน้า 13, 79)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: