รับตรง59 ประเภทโควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559

รับตรง59 ประเภทโควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 สิงหาคม – 22 กันยายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การโรงแรม
   • การท่องเที่ยว
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
   • วัสดุศาสตร์และอุตสาหกรรม
  • (หน้า 5)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด-การบริหารการตลาด
   • การตลาด-การสื่อสารการตลาด
   • การตลาด-การบริหารธุรกิจค้าปลีก
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   • ระบบสารสนเทศ-การจัดการระบบสารสนเทศ
   • ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟต์แวร์
   • การเงิน
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การบัญชี-การบัญชีการเงิน
   • การบัญชี-การบัญชีบริหาร
  • (หน้า 6)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
   • วิศวกรรมการบำรุงรักษา
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
  • (หน้า 9)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 11)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเสื้อผ้า
   • เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
   • ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  • (หน้า 13)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
   • อาหารและโภชนาการ
   • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
   • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร-TG
   • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 14)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-ยังไม่เลือกสาขา
   • ประเภทโควตานักกีฬา
   • ประเภทโควตากิจกรรม
  • (หน้า 16)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 17)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • รวม 1,885 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่คณะ
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์