รับตรง59 โครงการพิเศษ ทั่วประเทศ ม.นเรศวร 2559

รับตรง59 โครงการพิเศษ ทั่วประเทศ ม.นเรศวร 2559

มหาวิยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

 • 1.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 • 2.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม-โครงการลูกพระฆเนศ
 • 3.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
 • เลือกได้ 1 โครงการเท่านั้น

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า )

1.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือกศน. ทั่วประเทศ
  • มีผลการสอบ GAT ครั้งที่ 1/2559
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
  • เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยทุกระดับการแข่งขัน หรือเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับเยาวชน เป็นนักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างโรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล หรือในรายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขัน และต้องมีผลการแข่งขันได้อันดับที่ 1-3 ในรอบชิงชนะเลิศ ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี
  • ชนิดกีฬา : เทควันโด คาราเต้-โด เปตอง ยูโด ว่ายน้ำ ครอสเวิร์ด ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง วอลเลย์บอลชาย บาสเกตบอลชาย บาสเกตบอลหญิง ยิงปืน กอล์ฟ เทนนิส
  • ชนิดกีฬาที่ไม่เปิดรับสมัคร ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
  • (หน้า 3)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นประวัติและผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • ทดสอบความสามารถทางกีฬา
  • (หน้า 6)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 62 คน
  • (หน้า 5, )
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 6)

2.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม-โครงการลูกพระฆเนศ

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือกศน. ทั่วประเทศ
  • มีผลการสอบ GAT ครั้งที่ 1/2559
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
  • มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง หรือเคยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ เช่น เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับรางวัลการประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ หรือเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
  • ด้านดนตรี : กีตาร์ เบสกีตาร์ กลองชุด ทรัมเป็ต สไลด์ทรอมโบน แซ็กโซโฟน เครื่องประกอบจังหวะ หรือนักร้อง หรือหางเครื่อง
  • (หน้า 12)
 • การคัดเลือก
  • ทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ด้านนักร้อง และด้านหางเครื่อง
  • (หน้า 14)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 45 คน
  • (หน้า 14)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 15)

3.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือกศน. โดยสถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดดังนี้ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย หรือขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก
  • (หน้า 21)
 • การคัดเลือก
  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 21)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 20 คน
  • (หน้า 23)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 22)

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การเกษตร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • ภูมิศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์การประมง
   • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สถิติ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมวัสดุ
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมเคมี
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
   • การออกแบบสื่อนวัตกรรม
   • ออกแบบทัศนศิลป์
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • พม่าศึกษา
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาไทย
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาเกาหลี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-เฉพาะด้านนาฏศิลป์/ดนตรี
   • นาฏศิลป์ไทย
   • ดุริยางคศาสตร์ไทย
   • ดุริยางคศาสตรตะวันตก
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์
   • การสื่อสารมวลชน
   • สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การท่องเที่ยว
  • การจัดการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การเงินและการธนาคาร
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 • คณะสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ประวัติศาสตร์
   • พัฒนาสังคม
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • (ด้านกีฬา หน้า 4, 8)
 • (ด้านศิลปวัฒนธรรม หน้า 12, 17)
 • (ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี หน้า 23)
 • รับข่าวสารเพิ่มเติม

  เอกสารเพิ่มเติม

  เว็บไซต์

  ป้ายกำกับ: