รับตรง59 โครงการพิเศษ ทั่วประเทศ ม.นเรศวร 2559

รับตรง59 โครงการพิเศษ ทั่วประเทศ ม.นเรศวร 2559

มหาวิยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

  • 1.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
  • 2.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม-โครงการลูกพระฆเนศ
  • 3.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
  • เลือกได้ 1 โครงการเท่านั้น

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 15 พฤศจิกายน 2558
  • (หน้า )

1.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

  • คุณสมบัติ
    • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือกศน. ทั่วประเทศ
    • มีผลการสอบ GAT ครั้งที่ 1/2559
    • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
    • เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยทุกระดับการแข่งขัน หรือเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับเยาวชน เป็นนักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างโรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล หรือในรายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขัน และต้องมีผลการแข่งขันได้อันดับที่ 1-3 ในรอบชิงชนะเลิศ ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี
    • ชนิดกีฬา : เทควันโด คาราเต้-โด เปตอง ยูโด ว่ายน้ำ ครอสเวิร์ด ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง วอลเลย์บอลชาย บาสเกตบอลชาย บาสเกตบอลหญิง ยิงปืน กอล์ฟ เทนนิส
    • ชนิดกีฬาที่ไม่เปิดรับสมัคร ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
    • (หน้า 3)
  • การคัดเลือก
    • ยื่นประวัติและผลงาน
    • สอบสัมภาษณ์
    • ทดสอบความสามารถทางกีฬา
    • (หน้า 6)
  • จำนวนที่รับ
    • รวม 62 คน
    • (หน้า 5, )
  • วิธีสมัคร
    • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
    • (หน้า 6)

2.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม-โครงการลูกพระฆเนศ

  • คุณสมบัติ
    • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือกศน. ทั่วประเทศ
    • มีผลการสอบ GAT ครั้งที่ 1/2559
    • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
    • มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง หรือเคยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ เช่น เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับรางวัลการประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ หรือเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
    • ด้านดนตรี : กีตาร์ เบสกีตาร์ กลองชุด ทรัมเป็ต สไลด์ทรอมโบน แซ็กโซโฟน เครื่องประกอบจังหวะ หรือนักร้อง หรือหางเครื่อง
    • (หน้า 12)
  • การคัดเลือก
    • ทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ด้านนักร้อง และด้านหางเครื่อง
    • (หน้า 14)
  • จำนวนที่รับ
    • รวม 45 คน
    • (หน้า 14)
  • วิธีสมัคร
    • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
    • (หน้า 15)

3.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

  • คุณสมบัติ
    • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือกศน. โดยสถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดดังนี้ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
    • มีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย หรือขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก
    • (หน้า 21)
  • การคัดเลือก
    • สอบปฏิบัติ
    • สอบสัมภาษณ์
    • (หน้า 21)
  • จำนวนที่รับ
    • รวม 20 คน
    • (หน้า 23)
  • วิธีสมัคร
    • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
    • (หน้า 22)

สาขาวิชาที่เปิดรับ

  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
      • วิทยาศาสตร์การเกษตร
      • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
      • ภูมิศาสตร์
      • วิทยาศาสตร์การประมง
      • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  • คณะวิทยาศาสตร์
    • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
      • คณิตศาสตร์
      • เคมี
      • ชีววิทยา
      • ฟิสิกส์
      • ฟิสิกส์ประยุกต์
      • วิทยาการคอมพิวเตอร์
      • เทคโนโลยีสารสนเทศ
      • สถิติ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
    • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
      • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      • วิศวกรรมเครื่องกล
      • วิศวกรรมไฟฟ้า
      • วิศวกรรมโยธา
      • วิศวกรรมอุตสาหการ
      • วิศวกรรมวัสดุ
      • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
      • วิศวกรรมเคมี
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
      • สถาปัตยกรรม
    • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
      • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
      • การออกแบบสื่อนวัตกรรม
      • ออกแบบทัศนศิลป์
  • คณะนิติศาสตร์
    • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
      • นิติศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์
    • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
      • พม่าศึกษา
      • ภาษาจีน
      • ภาษาญี่ปุ่น
      • ภาษาไทย
      • ภาษาฝรั่งเศส
      • ภาษาอังกฤษ
      • ภาษาเกาหลี
    • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-เฉพาะด้านนาฏศิลป์/ดนตรี
      • นาฏศิลป์ไทย
      • ดุริยางคศาสตร์ไทย
      • ดุริยางคศาสตรตะวันตก
  • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
    • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
      • การประชาสัมพันธ์
      • การสื่อสารมวลชน
      • สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    • การท่องเที่ยว
    • การจัดการธุรกิจ
    • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    • การเงินและการธนาคาร
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    • การบัญชี
  • คณะศึกษาศาสตร์
    • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
      • คอมพิวเตอร์
      • ฟิสิกส์
      • เคมี
      • ชีววิทยา
      • คณิตศาสตร์
      • ภาษาไทย
      • ภาษาอังกฤษ
      • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
    • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
      • เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
  • คณะสังคมศาสตร์
    • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
      • รัฐศาสตร์
    • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
      • จิตวิทยา
    • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
      • ประวัติศาสตร์
      • พัฒนาสังคม
  • วิทยาลัยนานาชาติ
    • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
      • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
      • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
      • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
      • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • (ด้านกีฬา หน้า 4, 8)
  • (ด้านศิลปวัฒนธรรม หน้า 12, 17)
  • (ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี หน้า 23)
  • รับข่าวสารเพิ่มเติม

    เอกสารเพิ่มเติม

    เว็บไซต์

    ป้ายกำกับ: