รับตรง59 ผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร 2559

รับตรง59 ผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร 2559

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 14 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการสาธารณสุข อย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบคัดเลือก
 • ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 ครั้งที่ 1/2559
 • มีผลการสอบวิชาเฉพาะกลุ่ม กสพท.
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 45 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์