รับตรง59 โควตานักเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559

รับตรง59 โควตานักเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 9 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การเกษตร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • ภูมิศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์การประมง
   • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  • (หน้า 14, 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สถิติ
 • (หน้า 14, 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมวัสดุ
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมเคมี
  • (หน้า 14, 4)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
   • การออกแบบสื่อนวัตกรรม
   • ออกแบบทัศนศิลป์
  • (หน้า 14, 4)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
   • ทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 14, 5)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 14, 7)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
   • แพทยศาสตร์-โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
  • (หน้า 14, 8)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • บริบาลเภสัชกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • (หน้า 14, 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์การแพทย์
   • วิทยาศาสตร์การแพทย์-ตรีควบโท
   • ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล-ตรีควบโท
   • พยาธิวิทยากายวิภาค
  • (หน้า 14, 10)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กายภาพบำบัด
   • เทคนิคการแพทย์
   • เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
   • รังสีเทคนิค
  • หลักสูตรทัศนมาตรตราศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนมาตรตราศาสตร์
  • (หน้า 14, 10)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกตบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (หน้า 14, 11)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 15)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • พม่าศึกษา
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาไทย
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาเกาหลี
   • ดุริยางคศาสตร์ไทย
   • ดุริยางคศาสตรตะวันตก
  • (หน้า 15)
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์
   • การสื่อสารมวลชน
   • สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การท่องเที่ยว
  • การจัดการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การเงินและการธนาคาร
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์
 • (หน้า 15, 12)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
  • (หน้า 15, 13)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ประวัติศาสตร์
   • พัฒนาสังคม
  • (หน้า 16, )
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • (หน้า 16, )
 • คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 3)

  จำนวนรับ

  • รวม 244 คน
  • (หน้า 14)

  กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการเรียน
  • ทดสอบความสามารถ-เฉพาะสถาปัตย์/ศิลปกรรม
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 18)

  วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านโรงเรียน
  • (หน้า 17)

  รับข่าวสารเพิ่มเติม

  เอกสารเพิ่มเติม

  เว็บไซต์

  ป้ายกำกับ: