โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) มทร.ธัญบุรี 2556

โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) มทร.ธัญบุรี 2556

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มีนาคม – 4 เมษายน 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาคปกติ
  • วิศวกรรมสิ่งทอ
  • วิศวกรรมพลาสติก
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
 • ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการวิศวกรรม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นผู้เข้าสอบคัดเลือกในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสอบไม่ผ่านในรอบแรก

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา A4 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน A4 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเองที่ งานทะเบียนและวัดผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์