TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง59 ความสามารถทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา 2559

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กันยายน – 16 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 70 คน
   • กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา 70 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สื่อสารมวลชนทางกีฬา 30 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต
 • มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา เป็นตัวแทนไม่ต่ำกว่าระดับจังหวัด และมีผลการแข่งขันภายใน 3 ปีย้อนหลัง
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 170 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและความสามารถพิเศษทางกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบข้อเขียน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5