ปฏิทินรับตรง59 มหิดลรับตรง 5 โครงการ ม.มหิดล 2559

ปฏิทินรับตรง59 มหิดลรับตรง 5 โครงการ ม.มหิดล 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศกำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) 5 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 30 พฤศจิกายน 2559

โครงการที่เปิดรับ

 • 1.โครงการวิทยาเขต
  • รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม.4 – 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล
   • กลุ่มกาญจนบุรี ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   • กลุ่มนครสวรรค์ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์
   • กลุ่มอำนาจเจริญ ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
   • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
 • 2.โครงการพื้นที่
  • รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม.4 – 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่บางคณะกำหนด
 • 3.โครงการพิเศษ
  • รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 โดยเป็นโครงการพิเศษของบ้านหลักสูตรที่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการกำหนด
 • 4.โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
  • รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม 6 ของโรงเรียนทั่วประเทศ
 • 5. โครงการรับนักศึกษาพิการ
  • รับนักเรียนตามประเภทความพิการที่หลักสูตรกำหนด และกำลังศึกษาชั้น ม.6 ของโรงเรียนทั่วประเทศ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทินรับตรง59 มหิดลรับตรง 5 โครงการ ม.มหิดล 2559

เว็บไซต์