รับตรง59 โอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2559

รับตรง59 โอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยวิธีรับตรงของคณะ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 กันยายน 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
 • ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1-50 ในรอบสุดท้ายของการแข่งขันระดับประเทศของโครงการสอวน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องผ่านการแข่งขันระดับประเทศระหว่างปี 2556-2558 (กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.ปลาย ณ ปีที่แข่ง) หรือผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ รอบที่ 1 โครงการโอลิมปิก สสวท. สาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชาได้แก่ คณิต เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ ไทย อังกฤษ สังคม
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 21 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์