รับตรง59 สอบชิงทุนการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2559

รับตรง59 สอบชิงทุนการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2559

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กรกฎาคม – 18 ตุลาคม

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-ทางไกล
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-นานาชาติ
  • การจัดการโลจิสติกส์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมการผลิตยานยนต์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • การสื่อสารองค์กร
  • การสื่อสารแบรนด์
  • วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการธุรกิจการบิน
  • การจัดการอาคารและอสังหาริมทรัพย์
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเทื่ยว
 • คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
  • นวัตกรรมการจัดการเกษตร
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การสอนภาษาจีน
 • คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
  • การจัดการธุรกิจภัตตาคาร
  • การจัดการธุรกิจอาหาร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม
  • การจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร

ทุนการศึกษา

 • ทุน PIM
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และการจัดการธุรกิจอาหาร
  • 5,600 บาท/เทอม ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ระหว่างรับทุน ต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ทุน PIM
  • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  • ชำระค่าเทอมเพียง 50% หรือประมาณ 14,000 บาท/เทอม
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ระหว่างรับทุน ต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ทุน PIM
  • สาขาวิชาอื่นๆ
  • ชำระค่าเทอมเพียง 50% หรือประมาณ 14,000 – 19,000 บาท/เทอม ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ระหว่างรับทุน ต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ทุนเจียระไนเพชร
  • ทุกสาขาวิชา
  • 2,500 บาท/เทอม ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระหว่างรับทุน ต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ทุนเพชร
  • ทุกสาขาวิชา
  • ฟรี-ได้รับการยกเว้นค่าเรียนทั้งหมด
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • ระหว่างรับทุน ต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ทุนเพชร PIM หรือทุนความสามารถพิเศษ
  • ฟรี-ได้รับการยกเว้นค่าเรียนทั้งหมด
  • สำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  • มีความสามารถพิเศษเป็นที่ยอมรับ
  • ระหว่างรับทุน ต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • โดยทุนเพชร PIM จะคัดเลือกและประกาศผลหลังจากการสอบชิงทุนปกติ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส.

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน

เว็บไซต์