โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2556

โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยาเขตนานาชาติขนาดกลาง และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค ที่มีความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่จัดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 เมษายน 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาการจัดการบริการ – 50 คน
  • สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 50 คน
 • คณะวิเทศศึกษา : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิเทศธุรกิจ(จีน) – 30 คน
  • สาขาจีนศึกษา – 30 คน
  • สาขาไทยศึกษา – 30 คน
  • สาขาวิเทศศึกษา วิชาเอกวิเทศธุรกิจ เกาหลี – 30 คน
  • สาขาวิเทศศึกษา วิชาเอกเกาหลีศึกษา – 30 คน
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ – 20 คน
  • สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ – 20 คน
  • สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ – 20 คน
  • สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม – 20 คน
  • สาขาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม – 20 คน

จำนวนรับ

 • รวม 350 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเอง ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
 • สมัครทางอีเมล์ phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ