TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง59 อัจฉริยภาพทางคอมพ์ วิศวกรรมระบบสารสนเทศ/เครือข่าย ม.เชียงใหม่ 2559

[ หน้า 2 ] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิด รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 อัจฉริยภาพทางคอมพ์ วิศวกรรมระบบสารสนเทศ/เครือข่าย ม.เชียงใหม่ 2559

หน้า: 1 2 3 4 5