TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง59 อัจฉริยภาพทางคอมพ์ วิศวกรรมระบบสารสนเทศ/เครือข่าย ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิด รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 สิงหาคม – 11 กันยายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 และ ม.5 แต่ละชั้นปี ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ของ ม.6 ด้วย
 • ได้รับรางวัลระดับประเทศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YSC.CS/YSC.EN) หรือเป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่า เข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือผ่านการคัดเลือกในเกณฑ์ดีเด่น และดี จากการทดสอบวัดความสามารถทางด้านไอที (ISNE Proficiency Test) หรือโครงการอื่นๆ เทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5