รับตรง59 ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559

รับตรง59 ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 สิงหาคม – 21 กันยายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • สารสนเทศศึกษา
  • ประวัติศาสตร์
  • การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
  • เศรษฐศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • พัฒนาชุมชน
  • (หน้า 6, 21)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 7, 21)
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การเงิน
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการการโรงแรม
  • (หน้า 7, 21)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • การบริหารทั่วไป
  • รัฐศาสตร์
  • การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 8, 21)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วาริชศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • (หน้า 8, 21)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 9, 21)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • (หน้า 9, 22)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
  • (หน้า 10, 22)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จิตรกรรม
  • กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
  • นิเทศศิลป์-คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • นิเทศศิลป์-ออกแบบกราฟฟิกและโฆษณา
  • นิเทศศิลป์-โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
  • ออกแบบเซรามิค
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 11, 22)
 • คณะโลจิสติกส์
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
  • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 11, 22)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกำลังกายและการกีฬา
  • กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
  • สื่อสารมวลชนทางกีฬา
  • (หน้า 11, 23)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ-การจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ-การจัดการโรงแรมนานาชาติ
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต-นิเทศศิลป์และการออกแบบ
  • (หน้า 12, 23)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ศิลปะ
  • นาฏยสังคีด
  • สุขศึกษาและพลศึกษา
  • ภาษาจีน
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • (หน้า 13, 23)
 • คณะดนตรีและการแสดง
  • ดนตรี-ดนตรีไทย
  • ดนตรี-ดนตรีสากล
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศฺลป์และการกำกับลีลา
  • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร
  • (หน้า 14, 23)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • บริหารธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการเกษตร-ด้านพืช
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • (หน้า 15, 24)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีทางทะเล
  • (หน้า 17, 24)
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • (หน้า 17, 24)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบริหารทั่วไป
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • (หน้า 18, 24)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • (หน้า 18, 24)
 • โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการ-การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การจัดการ-ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ-การตลาด
  • (หน้า 19, 24)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี-ขับร้อง นาฏศิลป์ หรือศิลปกรรม ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิ ให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ และนานาชาติ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 520 คน
 • (หน้า 21)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 20)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 20)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: