TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

โครงการสอบตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคปกติ(เพิ่มเติม) ม.บูรพา 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาจะจัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 26 เมษายน 2556 (สมัครทางไปรษณีย์)
 • 22 – 30 เมษายน 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย (วิชาเอกกราฟิกอาร์ต) – 10 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย (วิชาเอกกราฟิกมีเดีย) – 10 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ – 10 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีและการแสดง (วิชาเอกดนตรีไทย) – 10 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีและการแสดง (วิชาเอกดนตรีสากล) – 10 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (ยกเว้นสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ไม่กำหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ)

จำนวนรับ

 • รวม 50 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเอง ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • การสมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ