รับตรง59 ผู้จบการศึกษาป.ตรีสาขาอื่น คณะทันตะ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง59 ผู้จบการศึกษาป.ตรีสาขาอื่น คณะทันตะ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยมีระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ศึกษาไม่ต่ำกว่า C ในกรณีที่รายวิชาหนึ่งวิชาใดมีระดับคะแนนต่ำกว่าระดับ C ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผ่านการดูงาน หรือปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุขหรือทันตกรรม จากคณะทันตแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานของรัฐ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ ได้แก่ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์