รับตรง59 ทั่วประเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์-นานาชาติ ม.มหิดล 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์-นานาชาติ ม.มหิดล 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กันยายน 2558 – 8 มกราคม 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 540 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 207 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 76 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ SAT II ไม่ต่ำกว่า 550 ดังนี้
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์