TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง59 ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการ ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
 • ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้นม.4 – ม.6 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต
 • เกิด หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ใน 5 จังหวัดดังกล่าว ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • กระบี่ 4 คน
 • ตรัง 14 คน
 • นครศรีธรรมราช 18 คน
 • พังงา 4 คน
 • ภูเก็ต 8 คน
 • รวม 48 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนวิชาสามัญ
 • กิจกรรมค่ายวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7