รับตรง59 โครงการช้างเผือก วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 โครงการช้างเผือก วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการช้างเผือก) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 สิงหาคม – 18 กันยายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 คน
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 5 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 15 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์