รับตรง59 +ทุนการศึกษา รัตนมงคล ม.หอการค้าไทย 2559

รับตรง59 +ทุนการศึกษา รัตนมงคล ม.หอการค้าไทย 2559

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การตลาด
  • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การเงิน
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • การจัดการการโรงแรม
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • บริหารธุรกิจ-นอกเวลาทำการ
 • คณะบัญชี
  • การบัญชี
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษและการแปล
  • ภาษาไทย
  • สารสนเทศศึกษา
  • ภาษาจีน
  • ศิลปะการแสดง
  • การท่องเที่ยว
  • ภาษาเกาหลี
  • การจัดการธุรกิจสายการบิน
  • การจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
  • ภาษาจีนเพื่ออาชีพ/ภาษาและวรรณคดีจีน (2+2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เว็บและโมบายเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิศวกรรมการเงิน
  • การจัดการธุรกิจอาหาร
  • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • นวัตกรรมสื่อสารมวลชน-วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์
  • นวัตกรรมสื่อสารมวลชน-การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
  • การสื่อสารเชิงกลยุทธ์-การประชาสัมพันธ์
  • การสื่อสารเชิงกลยุทธ์-การโฆษณา
  • การสื่อสารเชิงกลยุทธ์-การสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม
  • นวัตกรรมสื่อสารมวลชน-ภาพยนตร์ดิจิทัล
  • การสื่อสารเชิงกลยุทธ์-การสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • บริหารธุรกิจ-บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • บริหารธุรกิจ-การตลาด
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์
  • บัญชี-การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-จีน
  • มนุษศาสตร์-ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • วิทยาลัยผู้ประกอบการ
  • ผู้ประกอบการ

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์