โครงการรับสมัคร เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร,ประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย 2556

โครงการรับสมัคร นายทหารสัญญาบัตร,ประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย 2556

กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 125 อัตรา

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 28 เมษายน 2556 (สมัครทางอินเตอร์เน็ต)
 • 22 – 28 เมษายน 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • นายทหารสัญญาบัตร 27 อัตรา (ตามผนวก ก)
 • นายทหารประทวน 98 อัตรา (ตามผนวก ข)

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2521 ถึง 31 กรกฎาคม 2538) มีอายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2525 ถึง 31 กรกฎาคม 2537) เว้นผู้ที่สมัครในกลุ่มงานพลขับรถยนต์ รหัส1406,1407 และกลุ่มงานช่างยนต์ รหัส 1708 จะต้องมีอายุ 22 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2525 ถึง 31 กรกฎาคม 2533)
 • ไม่เป็นผู้ถูกเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2556
 • เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ
 • มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาตไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • ผู้สมัครสอบต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซ.ม.
 • สำหรับกลุ่มงานพลขับรถ (รหัส3012) ต้องไม่มีลักษณะตาบอดสี
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษหรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
 • ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
 • สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ให้นำหลักฐานมาประกอบการรายงานตัวในรอบสุดท้าย)

จำนวนรับ

 • รวม 125 อัตรา

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเอง – ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 • การสมัครทางอินเตอร์เน็ต – ที่ http://application.rtarf.mi.th/

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ