รับตรง59 คณะวิจิตรศิลป์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 คณะวิจิตรศิลป์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิจิตรศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต
  • จิตรกรรม
  • ประติมากรรม
  • ศิลปะภาพพิมพ์
  • สหศาสตร์ศิลป์
  • ศิลปะไทย
  • การออกแบบ
  • ศิลปะการถ่ายภาพ
  • สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
  • ศิลปะการดนตรีและการแสดง

โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปวัฒนธรรม

 • คุณสมบัติ
  • เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2558
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
  • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านแขนงใดแขนงหนึ่งเป็นอย่างน้อย โดยแสดงความสามารถหรือการนำเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีความสามารถทางด้านดนตรี ฟ้อนรำ งานหัตถกรรม พิธีกรรม การอ่านและการเขียนอักษรเมือง เป็นต้น
  • เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของล้านนา
 • การคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์/แสดงความสามารถพิเศษ
  • ทดสอบความรู้
 • จำนวนที่รับ
  • 15 คน
 • (หน้า 2)

โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ

 • คุณสมบัติ
  • เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2558
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ โดยแสดงความสามารถหรือการนำเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง
  • เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ
 • การคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์
  • ทดสอบความรู้
 • จำนวนที่รับ
  • 15 คน
 • (หน้า 3)

โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะการดนตรีและการแสดง

 • คุณสมบัติ
  • เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2558
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00
  • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะการดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน และ/หรือสากล
  • เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
 • การคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์/แสดงทักษะ
  • ทดสอบความรู้
 • จำนวนที่รับ
  • 6 คน
 • (หน้า 4)

โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

 • คุณสมบัติ
  • เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2558
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00
  • เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ในแขนงใดแขนงหนึ่งดังนี้ 3D แอนิเมชั่น, การออกแบบเว็บไซต์ สารสนเทศ, การออกแบบสื่อ, สื่อศิลปะ, ช่างกล หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือกลไก
  • เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
 • การคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์/แสดงความสามารพิเศษ
  • ทดสอบความรู้
 • จำนวนที่รับ
  • 15 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์