TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง59 โควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรม ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2559 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (2 รอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบแรก : 19 สิงหาคม – 24 กันยายน 2558
 • รอบสอง : 30 กันยายน – 1 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ 5 คน
  • (หน้า 2)
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ 2 คน
  • ภาษาจีน 2 คน
  • อาเซียนศึกษา 5 คน
  • ไทยศึกษาบูรณาการ 3 คน
  • รัฐศาสตร์ 5 คน
  • นิติศาสตร์ 3 คน
  • (หน้า 2)
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • บัญชี 5 คน
  • บริหารธุรกิจ 5 คน
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 คน
  • เศรษฐศาสตร์ 5 คน
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์ 10 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คน
  • การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3 คน
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3 คน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 คน
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)5 คน
  • เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 5 คน
  • เกษตรศาสตร์ (ประมง) 5 คน
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) 5 คน
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) 5 คน
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมโยธา 3 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 3 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 คน
  • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3 คน
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 3 คน
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 3 คน
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 คน
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม 5 คน
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์ 1 คน
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่มีความสามารถทางด้านกิจกรรมนักศึกษาทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมนักศึกษา ทางด้านศิลปะวัฒนกรรม หรือพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมวิชาการ โดยมีเอกสารรับรอง
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 119 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7