รับตรง59 ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

รับตรง59 ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 สิงหาคม – 6 กันยายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • จุลชีววิทยา
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
 • (หน้า 8)
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • สถาปัตยกรรมภายใน-หลักสูตรนานาชาติ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • ออกแบบนิเทศศิลป์-หลักสูตรนานาชาติ
 • (หน้า 10)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • (หน้า 11)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
 • (หน้า 13)
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • (หน้า 15)
 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • มีเดียอาร์ต-การออกแบบกราฟฟิก
  • มีเดียอาร์ต-แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์
  • มีเดียอาร์ต-การออกแบบภาพยนตร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย-เทคโนโลยีมัลติมีเดียดิจิทัล
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย-การพัฒนาเกม
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย-เทคโนโลยีมัลติมีเดียชีวการแพทย์
  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 16)

คุณสมบัติ

 • ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ตำ่กว่า 3.50
  • หรือเป็นผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่ายที่ 2 ขึ้นไปของศูนย์สอวน.
  • หรือเกียรติบัตรรางวัลในการแข่งขันด้านวิชาการระดับประเทศ หรือนานาชาติ
 • ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถเฉพาะด้านระดับปริญญาตรี
  • มีความสามารถทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ หรือความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • (หน้า 4)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ในแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาต่างๆ ไม่ต่ำกว่า ในแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ในแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์