รับตรง59 โควตาภาคตะวันออก ราชมงคลตะวันออก-จันทบุรี 2559

รับตรง59 โควตาภาคตะวันออก ราชมงคลตะวันออก-จันทบุรี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีสังคม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • ระบบสารสนเทศ
 • (หน้า 5, 14)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • ประมง
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
    • อาหารและโภชนาการ
    • สุขภาพและความงาม
    • อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
    • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
    • โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร
    • การจัดการธุรกิจอาหารและการตลาด
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
 • (หน้า 6, 11)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในเขตภาคตะวันออก 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือ ปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกรณฑ์ตามแต่คณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สถานศึกษารวบรวมและคัดเลือกใบสมัครจากนักเรียน ส่งมายังมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์