รับตรง59 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (4 ครั้ง)

รับตรง59 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (4 ครั้ง)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (4 ครั้ง)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ครั้ง 1 : 13 กรกฏาคม – 14 สิงหาคม 2558
 • ครั้ง 2 : 13 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2558
 • ครั้ง 3 : 13 กรกฎาคม – 11 ธันวาคม 2558
 • ครั้ง 4 : 13 กรกฎาคม 2558 – 12 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตย์
  • ปฏิบัติดนตรีคลาสสิค
  • ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
  • ดนตรีแจ๊ส
  • ดนตรีสมัยนิยม
  • การประพันธ์ดนตรี
  • การละครเพลง
  • ดนตรีศึกษาและการสอน
  • ธุรกิจดนตรี
  • เทคโนโลยีดนตรี

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี
 • มีพื้นฐานความรู้ทฤษฎีไทยและ/หรือสากล และโสตทักษะ
 • มีพื้นฐานความรู้เฉพาะสาขาวิชา
 • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบวัดความสามารถ
  • ปฏิบัติดนตรีคลาสสิค หน้า 15
  • ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก หน้า 16
  • ดนตรีแจ๊ส หน้า 18
  • ดนตรีสมัยนิยม หน้า 20
  • การประพันธ์ดนตรี หน้า 21
  • การละครเพลง หน้า 22
  • ดนตรีศึกษาและการสอน หน้า 23
  • ธุรกิจดนตรี หน้า 24
  • เทคโนโลยีดนตรี หน้า 25
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 14, 26)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8, 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์