รับตรง59 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนม.6 หรือเทียบเท่าของโรงเรียนต่างๆ ทั้งใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โควตาภาคฯ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

และสามารถยื่นคะแนนสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นๆ อีก 14 สถาบัน ดังนี้

ม.สงขลานครินทร์
ม.เชียงใหม่
ม.แม่ฟ้าหลวง
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ม.ราชภัฏเชียงราย
ม.หอการค้าไทย
ม.อัสสัมชัญ
ม.พายัพ
ม.กรุงเทพ
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ม.หาดใหญ่
ม.ศรีปทุม
ม.คริสเตียน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 7 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 2)

ม.ขอนแก่น

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-เอกคู่
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  • การประมง
  • ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • สารสนเทศสถิติ
  • วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • (หน้า 6)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมทั่วไป
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมโยธา
  • (หน้า 6)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ออกแบบอุตสาหกรรม
  • (หน้า 6)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • การสอนภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • การสอนภาษาญี่ปุ่น
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • พลศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • ภาษาสเปน
  • (หน้า 7)
 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การบัญชี
  • การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การตลาด
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • ดุริยางคศิลป์
   • ดนตรีตะวันตก
   • ดนตรีไทย
   • ดนตรีพื้นบ้าน
  • ศิลปะการแสดง
   • นาฏศิลป์
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การจัดการการคลัง
  • การจัดการงานช่างและผังเมือง
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • กิจการระหว่างประเทศ
  • ธุรกิจระดับโลก
  • การตลาดระหว่างประเทศ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • (หน้า 9)

ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การท่องเที่ยว
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การบัญชี
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • การประมง
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 11)
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
  • เศรษฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ของสถานศึกษาต่างๆ ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการสอบ PAT ครั้งที่ 1/2559
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่คณะหรือสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • ม.ขอนแก่น 3,777 คน
 • ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 780 คน
 • รวม 4,557 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา : 5 %
 • ผลการสอบวิชาหลัก (ม.จัดสอบเอง) : 65 – 95 %
 • ผลการสอบวิชาเฉพาะ/ความถนัด (คณะจัดสอบเอง) และ/หรือคะแนน PAT : 0 – 30 %
 • (หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: