TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง59 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.มหิดล 2559 (รอบ 1/ปรับปรุงระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 ประเภท ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 1/ปรับปรุงระเบียบการ)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 สิงหาคม – 11 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems)
  • ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)
  • ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)
  • วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)
  • ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Network)
  • การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)

คุณสมบัติ

 • ประเภทสอบตรง
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ประเภทโควตาเรียนดี
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • ต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา โดยเสนอได้โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ประเภทความสามารถพิเศษ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือนานาชาติ
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 250 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน-เฉพาะประเภทสอบตรง
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5