รับตรง59 มหิดลเพื่อชาวชนบท คณะแพทย์/ทันตะ ม.มหิดล 2559 (ปรับปรุง/1)

รับตรง59 มหิดลเพื่อชาวชนบท คณะแพทย์/ทันตะ ม.มหิดล 2559 (ปรับปรุง/1)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 กันยายน 2558
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • โครงการวิทยาเขต
   • กลุ่มกาญจนบุรี – กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   • กลุ่มนครสวรรค์ – นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์
   • กลุ่มอำนาจเจริญ – อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด
   • (หน้า 15)
  • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – ทั่วประเทศ ด้านกีฬา ด้านดนตรีแสดงเดี่ยว
   • (หน้า 16)
  • โครงการรับนักเรียนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ – สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
   • (หน้า 16)
  • โครงการรับนักเรียนชาวไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ – สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ไม่จำกัดศาสนา
   • (หน้า 16)
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • โครงการวิทยาเขต
   • กลุ่มกาญจนบุรี – กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   • กลุ่มนครสวรรค์ – นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์
   • กลุ่มอำนาจเจริญ – อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด
   • (หน้า 18)
  • โครงการพื้นที่ – โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
   • (หน้า 18)
  • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – ทั่วประเทศ ด้านกีฬา ด้านดนตรีแสดงเดี่ยว
   • (หน้า 18)
  • โครงการรับนักเรียนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ – สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
   • (หน้า 19)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • โครงการวิทยาเขต
   • กลุ่มกาญจนบุรี – กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   • กลุ่มนครสวรรค์ – นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์
   • กลุ่มอำนาจเจริญ – อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด
   • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
   • (หน้า 20)
  • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – ทั่วประเทศ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและดนตรีแสดงเดี่ยว
   • (หน้า 20)
  • โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มชาวชนบท – อ่างทอง ชัยนาท กำแพงเพชร ลพบุรี นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง ยะลา
   • (หน้า 21)
 • ศูนย์แพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • CPIRD, ODOD
  • นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
  • (หน้า 22)
 • ศูนย์แพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • CPIRD, ODOD
  • นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ตรัง ภูเก็ต
  • (หน้า 23)
 • ศูนย์แพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • CPIRD, ODOD
  • นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร
  • (หน้า 24)
 • ศูนย์แพทย์ รพ.ราชบุรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • CPIRD, ODOD
  • กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม
  • (หน้า 24)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับการสมัครใช้ 4 ภาคการศึกษา และใช้ 6 ภาคการศึกษา สำหรับได้สิทธิ์เข้าศึกษา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละกลุ่มสมัครกำหนด
 • (หน้า 14)

จำนวนรับ

 • รวม 185 คน
 • (หน้า 27)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนวิชาสามัญของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • (หน้า 34)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์โดยผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 30)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์