โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) (จำนวนจำกัด) 2556

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) (จำนวนจำกัด) 2556

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งหมด 9 คณะ (จำนวนจำกัด)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 9 เมษายน 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ – 100 คน
 • คณะศิลปศาสตร์ – 90 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ – 10 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – 20 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ – 50 คน
 • คณะนิเทศศาสตร์ – 70 คน
 • คณะนิติศาสตร์ – 50 คน
 • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ – 20 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ – 40 คน
 • คณะดนตรี – 20 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์
  • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น (สายวิทย์-คณิต)
  • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
  • ผ่านการ X-ray ปอดโดยแพทย์ ณ โรงพยาบาล และตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบีและภูมิคุ้มกัน (HBsAg & AntiHBs)

จำนวนรับ

 • รวม 450 คน

วิธีสมัคร

 • การสมัครด้วยตนเอง
 • การสมัคร Online
 • การซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ