รับตรง59 ความสามารถด้านกีฬาดีเด่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2559

รับตรง59 ความสามารถด้านกีฬาดีเด่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมการผลิต
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ประมง
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
   • สัตวศาสตร์
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมภายใน
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สุขภาพความงามและสปา
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางการกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • กรีฑา ว่ายน้ำ แบดมินตัน เทนนิส เทเบิลเทนนิส
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 26 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์