รับตรง59 โควตาสถานศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2559

รับตรง59 โควตาสถานศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
   • การจัดการการโรงแรม
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • (หน้า 5)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมการผลิต
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
   • เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
   • ประมง
   • การผลิตพืช
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
   • สัตวศาสตร์
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • (หน้า 8)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ
   • วิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม
   • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสิ่งทอ
   • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใย
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
   • วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก
   • วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
   • วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ
   • วิศวกรรมอาหาร
  • (หน้า 9)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การเงิน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 13)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
   • อาหารและโภชนาการ
   • เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
   • อุตสาหกรรมบริการอาหาร
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
  • (หน้า 15)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • จิตรกรรม
   • ประติมากรรม
   • ศิลปะภาพพิมพ์
   • ศิลปะไทย
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • ออกแบบภายใน
   • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
   • ดนตรีสากล
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • นาฏศิลป์ไทยศึกษา
   • ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
   • ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
  • (หน้า 16)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
   • เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลและบรรจุภัณฑ์
   • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
   • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล
  • (หน้า 18)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • ชีววิทยา
   • สถิติ
   • เคมี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • (หน้า 19)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (หน้า 20)
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สุขภาพความงามและสปา
  • (หน้า 21)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือ ปวส. ในสถานศึกษาที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 22)

จำนวนรับ

 • รวม 1,993 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 30)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: