TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

โครงการรับตรง หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ในหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ รับสมัครทั้ง ม.6 ปวช. และ ปวส.

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 มีนาคม – 18 เมษายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คุณสมบัติ

 • ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  • เป็นผู้กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงทุกประเภทในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  • สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2548
 • ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

 • 50 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางเว็บไซต์ ที่ http://www.entry.ubu.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์