รับตรง59 สอบข้อเขียน ทั่วประเทศ ม.ทักษิณ 2559

รับตรง59 สอบข้อเขียน ทั่วประเทศ ม.ทักษิณ 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 5)

ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์-เคมี
   • วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
   • พลศึกษา
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • การวัดและประเมินทางการศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศึกษา
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการการค้าปลีก
   • การประกอบการและการจัดการ
 • (หน้า 3)

ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • สถิติ
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์
   • เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 316 คน
 • ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 160 คน
 • รวม 476 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5