รับตรง59 +ทุน จุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

รับตรง59 +ทุน จุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 กันยายน 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 10 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์ 15 คน
  • กายภาพบำบัด 6 คน
  • พัฒนาการและการกำหนดอาหาร 3 คน
 • รังสีเทคนิค 2 คน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • สถิติ 2 คน
  • การบัญชี 2 คน
  • บริหารธุรกิจ 3 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 15 คน
 • คณะรัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์ 2 คน
  • การปกครอง 2 คน
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 คน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 คน
 • คณะนิติศาสตร์ 7 คน
 • คณะนิเทศศาสตร์6 คน
 • คณะอักษรศาสตร์ 5 คน
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • สารนิเทศศึกษา
 • คณะจิตวิทยา 5 คน
 • คณะครุศาสตร์
  • ประถมศึกษา 10 คน
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
 • เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน และศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการดำเนินการรับฯ เห็นควร โดยจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดตามที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน ดังนี้
  • เขตพื้นที่ปกติ
   • เขตภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา
   • เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์
   • เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
   • เขตภาคตะวันออก ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว
  • เขตพื้นที่พิเศษ
   • จังหวัดตรัง จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอำเภอแม่ริม
 • เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/2559
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 129 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ตรวจสภาพข้อเท็จจริง
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์