รับตรง59 โควตาพิเศษ 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559

รับตรง59 โควตาพิเศษ 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพิเศษ 28 จังหวัดในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาตใต้ตอนบน ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอักษรศาสตร์
  • ยังไม่แยกสาขาวิชาเอก
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ปรัชญา
  • ภูมิศาสตร์
  • สังคมศาสตร์การพัฒนา
  • สังคีตศิลป์ไทย
  • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • 325 คน
  • (หน้า 6)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • การศึกษาตลอดชีวิต
  • จิตวิทยา
  • 110 คน
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • จุลชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 275 คน
  • (หน้า 7)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  • วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ธุรกิจวิศวกรรม
  • 140 คน
  • (หน้า 8)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • ธุรกิจการเกษตร
  • 390 คน
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการชุมชน
  • การตลาด
  • การจัดการโรงแรม
  • การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การบัญชี
  • 550 คน
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   • การออกแบบแอนิเมชั่น
   • การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
   • การออกแบบเกม
  • นิเทศศาสตร์
   • การโฆษณา
   • การลูกค้าสัมพันธ์
   • วารสารและหนังสือพิมพ์
   • ภาพยนตร์
   • วิทยุและโทรทัศน์
  • 225 คน
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษา 28 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
 • มีผลการสอบ 9 วิชาสามัญ และ/หรือ มีผลการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2559
 • (หน้า 13)

จำนวนรับ

 • รวม 2,015 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบวิชาเฉพาะ – คณะอักษรศาสตร์
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 16)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์