รับตรง59 +ทุน วิศวะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ศิลปากร 2559

รับตรง59 +ทุน วิศวะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอาหาร 50 คน
   • เทคโนโลยีชีวภาพ 30 คน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 32 คน
   • วิศวกรรมอุตสาหการ 25 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล 40 คน
   • วิศวกรรมเคมี 40 คน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 40 คน
   • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 25 คน
   • วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 13 คน
   • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 15 คน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ธุรกิจวิศวกรรม 40 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558
 • สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • เฉพาะสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 350 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์