TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

โครงการรับตรง สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ม.อุบลราชธานี 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพีออลล์จํากัด (มหาชน) ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีทั้งที่มีภูมิลําเนาในชนบทและในเขตเมืองของพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานียโสธร ศรีสะเกษ และอํานาจเจริญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

กําหนดการรับสมัคร

  • 27 มีนาคม – 18 เมษายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ประจําปีการศึกษา 2555
  • หากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงทุกประเภทของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ
  • ผู้สมัครรจะต้องกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า โดยจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • ผู้สมัครหรือผู้ปกครองมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่บริการ 4 จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรศรีสะเกษ และอํานาจเจริญ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

จำนวนรับ

  • 80 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.entry.ubu.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์