TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง59 วารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 กันยายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • วารสารสนเทศ
  • การกระจายเสียง
  • การภาพยนตร์และภาพนิ่ง
  • การประชาสัมพันธ์
  • การโฆษณา
  • วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลงาน หรือรางวัลที่แสดงถึงความสามารถทางวารสารสนเทศ หรือมีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมการอบรม หรือกิจกรรมด้านวารสารสนเทศ โดยมีการรวบรวมหลักฐานบรรจุอยู่ในแฟ้มผลงานด้านวารสารสนเทศ
 • มีผลการสอบ GAT ครั้งที่ 1/2559
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบวิชาเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9