รับตรง59 ความเป็นเลิศทางด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2559

รับตรง59 ความเป็นเลิศทางด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 กันยายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยในด้านวิชาการ หรือได้รับรางวัลทางด้านภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย (คิดเฉพาะวิชาพื้นฐาน 4 รายวิชา) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 5 ดังนี้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.80 ขึ้นไป และได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 4.00 หรือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.50 – 3.79 และได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 4.00 จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาไทยจำนวน 1 รางวัล หรือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.50 – 3.79 และได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 3.50 – 3.99 จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาไทย จำนวน 2 รางวัล
 • มีผลสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ตั้งแต่ 55 คะแนนขึ้นไป
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 15 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบวิชาเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์