TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

โครงการรับตรง สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบาลราชธานี 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กําหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ในสังกัดหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 มีนาคม – 18 เมษายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

 • คุณสมบัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  • เป็นผู้กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน มีค่าน้ําหนักร้อยละ 30
  • มีผลคะแนนทดสอบข้อเขียนทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดการทดสอบ มีค่าน้ําหนักร้อยละ 70
  • ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงทุกประเภทในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คุณสมบัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  • สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  • ผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน มีค่าน้ําหนักร้อยละ 30
  • มีผลคะแนนทดสอบข้อเขียนทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดการทดสอบ มีค่าน้ําหนักร้อยละ 70

จำนวนรับ

 • 50 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://www.entry.ubu.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์