TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง59 การออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตย์ จุฬา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 กันยายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 ครั้งที่ 1/2559
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 25 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบวิชาเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7